Тема. Форматування об'єктів електронної таблиці.

Мета.

Формування ключових компетентностей:

 • вміння вчитися;
 • здоров’збережувальна;
 •  

Формування предметних компетентностей:

Навчальна. Сформувати поняття формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Навчити форматувати дані, клітинки і діапазони комірок.

Розвиваюча. Розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу.

Виховна. Сприяти вихованню в учнів інформаційної культури, виховувати старанність.

ІКТ-компетентність: Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.

Обладнання: комп'ютери, інструктивні картки, картки із завданнями.

 

Матеріали для роботи з учнями.

 •  Інформатика 7 клас. Підручник. Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько.: К, Генеза, 2015.
 • Презентація “Вправи для очей
 • Презентація “Форматування даних”
 •  

 

План

 • Організаційний момент.
 • Актуалізація опорних знань.
 • Вивчення нового матеріалу.
 • Усвідомлення набутих знань.
 • Засвоєння знань формування вмінь.
 • Підсумки уроку.
 • Домашнє завдання .

 

 

 

 

Хід уроку


 

1. Організаційний момент.


 

2. Актуалізація опорних знань.

Фронтальне опитування

 1. Що таке формат? У чому полягає операція форматування об’єктів?
 2. Які властивості символів і абзаців ви знаєте? Яких значень вони можуть набувати?
 3. Які засоби для форматування символів та абзаців існують у текстовому процесорі Word 2007?

 

3. Тестування.


 

4. Мотивація навчальної діяльності.


 

5. Вивчення нового матеріалу.

 

ФОРМАТУВАННЯ КЛІТИНОК

Ви вже знаєте, що в електронних таблицях можна використовувати дані різних типів: числа, тексти, формули. Подання чисел і текстів у клі­тинках електронної таблиці може бути різним. Наприклад, на рисун­ку 4.22 наведено подання одного и того самого числа та однієї й тієї самої дати в різних форматах.

Рисунок1.png

 

Числові дані можна подати в кількох форматах. Формат Числовий (клітинка В4) використовується для подання числа у вигляді десяткового дробу із заданою кількістю десяткових розрядів, до якої буде округлено число. У цьому форматі також можна встановити розділювач розрядів у вигляді пропуску.

У форматі Грошовий (клітинка В5) до числа додається позначення гро­шових одиниць (грн, €, $, £ тощо). Розділення розрядів установлюється автоматично.

У форматі Відсотковий (клітинка В6) дані подаються у вигляді числа, яке отримане множенням вмісту клітинки на 100, зі знаком % вкінці.

У форматі Дробовий (клітинка В7) дробова частина числа подається у вигляді звичайного дробу, який найменше відрізняється від даного десят­кового дробу.

Формат Текстовий використовують для подання числових даних у клі­тинках як текст (клітинка В8). Наприклад, цей формат зручно використо­вувати для запису номерів мобільних телефонів, які є послідовністю цифр і виглядають як число, але над ними не виконують ніяких математичних дій.

 

Також для числових даних можна встановити формат Дата, який буває кількох видів. Наприклад, довгий і короткий формат (рис. 4.22, б).

Звертаємо вашу увагу, що зміна формату подання даних не змінює дані в пам’яті комп’ютера, а лише визначає певний їх вигляд у клітинці. Реальне значення даних можна побачити в Рядку формул, зробивши від­повідну клітинку поточною (на рис. 4.22, а клітинка В7).

 

Для тих, хто хоче знати більше

Усі дати в Excel зберігаються як натуральні числа. Відлік часу починається з 01.01.1900, і цій даті відповідає число 1. Кожній наступній даті відповідає наступне натуральне число. Таке подання дат дає змогу виконувати обчислення з датами. Так, кількість днів між двома датами визначається різницею чисел, що відповідають цим датам. Наприклад, різниця 01.09.2015 - 01.01.2015 = 42 248 - 42 005 = 243 (рис. 4.23). Для визначення числа, яке від­повідає деякій даті, потрібно встановити для клітинки з датою числовий формат.

Рисунок1.png

 

Установлення формату числових даних для поточної клітинки або для виділеного діапазону клітинок здійснюється з використанням елементів керування групи Число на вкладці Основне(рис. 4.24).

Рисунок1.png

 

Для текстових і числових даних у клітинках можна встановлювати шрифт символів, їх розмір, накреслення, колір тощо (рис. 4.25). Цей вид форматування здійснюється аналогічно до форматування символів у тек­стовому процесорі Word 2007, використовуючи елементи керування групи Шрифт вкладки Основне.

Рисунок1.png

Використовуючи елементи керування групи Шрифт, можна вибрати колір заливки клітинок  і встановити значення властивостей меж — колір ліній, їх товщину, стиль тощо.

За замовчуванням дані в текстовому форматі вирівнюються в клітинці ліворуч, в усіх інших форматах - праворуч. Для змінення цих значень можна використати елементи керування групиВнрівнювання вкладки Основне (рис. 4.26).

Рисунок1.png

 

Наприклад, вибором кнопки Орієнтація  можна змінити спосіб роз­міщення тексту в клітинці: під кутом, вертикально тощо. На рисунку 4.27 наведено список кнопки Орієнтація та приклади розміщення тексту в клі­тинці.

Рисунок1.png

За вибору кнопки Перенесення тексту текст у клітинці відобража­тиметься в кілька рядків, уміщуючись у задану ширину стовпця (рис. 4.28).

Рисунок1.png

Інколи необхідно кілька сусідніх кліти­нок об’єднати в одну (рис. 4.29, клітинки С2, D2, Е2). У таку об’єднану клітинку, наприклад, можна ввести текст заголовка таблиці або кількох стовпців. Для цього клітинки потрібно виділити та вибрати на Стрічці кнопку Об’єднати і розмістити в центрі. Після такого об’єднання всі ці клітинки розглядатимуться як одна клітинка, адресою якої є адреса верхньої лівої з них (клітинка С2 на прикладі). Дані, які містилися в клітинках до об’єднання, крім верхньої лівої, буде втрачено. Тому доцільно клітинки спочатку об’єднати, а потім уводити дані. Відмінити об’єднання клітинок можна повторним вибором кнопки 7 (див. рис. 4.26).

 

Рисунок1.png

 

 

ФОРМАТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТАБЛИЦІ

Електронна таблиця як об’єкт табличного процесора має такі властиво­сті: ширина стовпців, висота рядків, стилі таблиці, відображення стовпців і рядків тощо. Для встановлення значень цих властивостей використовують список кнопки Формат (рис. 4.30), який відкривається такою послідовністю команд Основне => Клітинки => Формат.

Рисунок1.png

 

Розглянемо деякі з них.

Якщо ширина стовпця чи висота рядка замалі для відображення да­них, то змінити ширину стовпця чи висоту рядка можна так:

 • перетягнути в рядку номерів стовпців праву межу стовпця або виді­леного діапазону стовпців вліво або вправо;
 • перетягнути у стовпці номерів рядків нижню межу рядка або виді­леного діапазону рядків уверх чи вниз;
 • двічі клацнути в рядку номерів стовпців на правій межі стовпця - автодобір ширини стовпця;
 • двічі клацнути у стовпці номерів рядків на нижній межі рядка - автодобір висоти рядка.

У разі, коли заповнена частина таблиці досить велика і деякі стовпці (рядки) тимчасово не потрібні для роботи, то їх можна приховати, виділив­ши їх і виконавши  Основне => Клітинки => Формат => Приховати або відобразити Приховати стовпці (рядки). Для відновлення відобра­ження прихованих стовпців (рядків) потрібно виділити стовпці (рядки), між якими розміщено приховані, і виконати Основне => Клітинки => Фор­мат => Приховати або відобразити => Відобразити стовпці (рядки).

Для швидкого форматування таблиць та окремих діапазонів клітинок табличний ироцесор Ехсеl 2007 має певний стандартний набір стилів. Для застосування стилю потрібно виділити діапазон клітинок, виконати Осно­вне => Стилі => Стилі клітинок і вибрати один зі стилів списку.

Рисунок1.png

Для очищення всіх установлених форматів, тобто для повернення до формату за замовчуванням, слід виділити потрібні клітинки та виконати Основне => Редагування => Очистити => Очистити формати.


 

6. Фізкультхвилинка.

 


 

7. Робота з комп’ютером.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Рисунок1.png

 

 


 

8. Найважливіше на цьому уроці.

Одні й ті самі дані можна подати в різних форматах. Для числових даних використовують такі формати: грошовий, відсотковий, текстовий, дробовий, а також формат дати. Змінення формату не змінює дані в пам’яті комп’ютера, а лише встановлює певний вигляд їх подання в клі­тинці.

Форматування чисел і тексту в клітинках передбачає встановлення шрифту символів, їх розміру, накреслення, кольору, формату. Формату­вання клітинок - це встановлення кольору заливки та меж клітинок, способу вирівнювання та орієнтації тексту в клітинках, об’єднання клі­тинок тощо.

Під час форматування електронної таблиці можна приховувати рядки та стовпці, встановлювати ширину стовпців і висоту рядків, вибирати стиль таблиці тощо.

Усі операції з форматування об’єктів електронної таблиці здійснюються елементами керування груп Шрифт, Число, Вирівнювання, Стилі, Клі­тинки вкладки Основне на Стрічці.


 

9. Усвідомлення вивченого матеріалу.

Фронтальне опитування

 1. У яких форматах можна подати числові дані?
 2. Які формати даних потрібно встановити для таких даних: зріст учня, дата народження учня, ирізвище учня, домашній номер теле­фону учня, вартість квитка на потяг, відсоток хлопців від загальної кількості учнів класу?
 3. Значення яких властивостей можна встановити для символів у клі­тинках? Які засоби для цього існують?
 4. Значення яких властивостей можна встановити для клітинок елек­тронної таблиці? Які засоби для цього існують?
 5. Які операції з форматування таблиці можна виконати? Які засоби для цього існують?
 6. У яких випадках потрібно змінювати ширину стовпців і висоту рядків?
 7. Для чого призначено приховування рядків або стовпців? Як вико­нати ці дії? Як відобразити приховані об’єкти?
 8. Як об’єднати кілька клітинок в одну? Для чого це використовують?
 9. Для чого потрібно виконувати форматування об’єктів електронної таблиці?

 

10. Закріплення вивченого.

Виконати завдання - на уроці 1, 2, 4, 6, 8.


 

11. Завдання до уроку.

 

 1. Відкрийте файл завдання 4.2.7.хlsх з вашої папки, створений на попередньому уроці (або файл Розділ 4\Пункт 4.3\зразок 4.3.1.хlsх). Відформатуйте таблицю за наведеним зразком (рис. 4.33). Для да­них стовпця В установіть числовий формат з розділювачами, для стовпця С — числовий формат з двома десятковими розрядами. Збережіть книгу у файлі з іменемзавдання 4.3.1.хlsх у вашій папці.

Рисунок1.png

 1. Відкрийте файл завдання 4.2.2.хlsх з вашої панки, створений на попередньому уроці (або файл Розділ 4\Пункт 4.3\зразок 4.3.2.хlsх). Відформатуйте таблицю за наведеним зразком (рис. 4.34). Для даних у стовпцях установіть такі формати подання: стовпці А та С - чис­ловий без десяткових знаків, інші стовпці - текстовий формат. Збережіть книгу у файлі з іменемзавдання 4.3.2.хlsх у вашій папці.

Рисунок1.png

 1. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 4\Пункт 4.3\зразок 4.3.3.хlsх). Установіть на аркуші Аркуш1 такі формати числових даних:

а)  у стовпці А - числовий з двома десятковими розрядами;

б)  у стовіїці В - грошовий з двома десятковими розрядами та зна­ком є еро після числа;

в)  у стовпці С - довгий формат дати;

г)  у стовпці D - відсотковий;

д)  у стовпці Е - текстовий.

Збережіть кнш’у у файлі з іменем завдання 4.3.3.хlsх у вашій палці.

 1. Відкрийте файл вправа 4.2.2.хlsх з вашої папки, створений на по­передньому уроці (або файл Розділ 4\Пункт 4.3\зразок 4.3.4.хlsх). Відформатуйте таблиці на аркушах з використанням стилів. Збере­жіть кнгу у файлі з іменем завдання 4.3.4.хlsх у вашій папці.
 2. Складіть алгоритм збільшення розрядності чисел у стовпці С деякої електронної таблиці.
close