Задачі лінійні алгоритми

Задача 1. Знайти середнє значение трьох чисел.

Program Srednee;
Uses   Crt;
Var
  First, Second, Third ,Sum: integer;
  Ser­_ar : real;
Begin
  ClrScr;
  Write (‘Введіть перше число=> ‘);
  ReadLn(First);
  Write (‘Введіть друге і третє числа через пробіл =>‘);
  ReadLn(Second, Third);
  Sum := First + Second + Third;
  Ser_ar:= Sum/3;
  Write (‘Среднєє значення ‘, First, ‘, ‘,Second, ‘ и ‘, Third, ‘ дорівнює ‘,
         Ser_ar:5:2);
  ReadLn;
End.

 

Задача 2. Створити за допомогою програми свою візитну картку.

********************************
*                Іванов Сергій                    *
*         Пролетарска 74 кв. 55              *
*              Телефон 445-72-88             *
********************************

Program Vizutka;
Uses   Crt;
Begin
  ClrScr;
  Writeln (‘******************************‘);
  Writeln (‘*       Іванов Сергій        *‘);
  Writeln (‘*   Пролетарська 74 кв. 55   *‘);
  Writeln (‘*     Телефон 445-72-88      *‘);
  Writeln (‘******************************‘);
  ReadLn;
End.

 

Задача 3. Запросити у користувача два числа і вивести на екран результат суми, різниці, добутку, частки та цілочисельного ділення і залишок від цілочисельного ділення у вигляді таблиці. Наприклад, при введенні чисел 5 і 3 на екрані повинна бути така таблиця:

***************************************************************
*   X   *   Y   *   syma  *  riznuzya  *  dobytok  *  chastka  *  div   *   mod     *
***************************************************************
*    5    *    3    *     8    *        2        *       15      *      1.67   *    1     *     2        *
***************************************************************

Program Arufmet_dii;
Uses   Crt;
Var
  x, y, syma, riznuzya dobytok, z_div, z_mod : integer;
  chastka : real;
Begin
  ClrScr;
  Write (‘Введіть перше число=>‘);
  ReadLn(x);
  Write (‘Введіть друге числo=>‘);
  ReadLn(y);
  syma := x + y;
  riznuzya := x - y;
  dobytok := x * y;
  chastka := x / y;
  z_div := x div y;
  z_mod := x mod y;
  Writeln (‘***********************************************************‘);
  Writeln (‘* X * Y * syma * riznuzya * dobytok * chastka * div * mod *‘);
  Writeln (‘***********************************************************‘);
  Writeln (‘* ’,x,’ * ,‘y,’ * ‘,syma,’ * ‘,riznuzya,’ * ‘,dobytok,’ * ‘,
           chastka’, * ‘,z_div,’ * ‘,z_mod,’ *‘);
  Writeln (‘***********************************************************‘);
  ReadLn;
End.

 

Задача 4. З клавіатури задається число К. Викинути із запису числа цифру, що позначає сотні. Вивести отримане число на екран.

Program chuslo;
Uses   Crt;
Var
  x, y, z, k : integer;
Begin
  ClrScr;
  Write (‘Введіть число=>‘);
  ReadLn(x);
  y := x div 1000;
  y := y * 100;
  z := x mod 100;
  k := y + z;
  Writeln (k);
  ReadLn;
End.

 

Задача 5. Задано площу кільця й радіус зовнішнього кола. Визначити радіус внутрішнього колa.

 

Program kilze;

Uses crt;

Var

s1,s2,sk,r1,r2:real;

Begin

clrscr;

write('sk=>');

readln(sk);

write('r1=>');

readln(r1);

s1:=pi*sqr(r1);

s2:=s1-sk;

r2:=sqrt(s2/pi);

writeln('r2=',r2:4:1);

End.

 

Задача 6. Трикутник заданий координатами своїх вершин. Знайти периметр трикутника.

 

Program perumetr_trukytnuka;

Uses crt;

Var

x1,x2,x3,y1,y2,y3,a,b,c,p:real;

Begin

clrscr;

write('x1=>');

readln(x1);

write('y1=>');

readln(y1);

write('x2=>');

readln(x2);

write('y2=>');

readln(y2);

write('x3=>');

readln(x3);

write('y3=>');

readln(y3);

a:=sqrt(sqr(x2-x1)+sqr(y2-y1));

b:=sqrt(sqr(x3-x2)+sqr(y3-y2));

c:=sqrt(sqr(x1-x3)+sqr(y1-y3));

p:=a+b+c;

writeln('p=',p:4:2);

End.

 

Задача 7. Визначено чотиризначне число. Знайти добуток цифр цього числа.

 

Program Dobutok;

Var

a,b,c,d,n:integer;

Begin

Write('n=>');

Readln(n);

a:=n div 1000;

b:=(n mod 1000) div 100;

c:=(n mod 100) div 10;

d:=n mod 10;

writeln(a*b*c*d);

End.

 

Задача 8. Елементи кола пронумеровані таким чином:

1-радіус (R),

2-діаметр (D),

3-довжина (L),

4-площа круга (S).

Дан радіус кола. Скласти програму і вивести значення інших елементів даного кола (в тому ж порядку).

 

Program kolo;

Uses crt;

Var

r,d,l,s:real;

Begin

clrscr;

write('r=>');

readln(r);

write('1 – radiyc=>',r:4:2);

write('2 - diametr=>',2*r:4:2);

write('3 - dovghuna=>',2*pi*r:4:2);

write('4 - plocha=>',pi*sqr(r):4:2);

readln;

End.

 

Задача 9. Дано катети прямокутного трикутника. Знайти його гіпотенузу і площа.

 

Program pr_trukytnuk;

Uses crt;

Var

a,b,c,s:real;

Begin

clrscr;

write('a=>');

readln(a);

write('b=>');

readln(b);

c:=sqrt(sqr(a)+sqr(b));

s:=a*b/2;

write('c=>',c:4:2);

write('s =>',s:4:2);

readln;

End.

 

Задача 10. Обчислити площу прямокутного трикутника за формулою Герона, якщо задані його сторони.

 

Program trukytnuk;

Uses CRT

Var

a,b,c,p,s:real;

Begin

clrscr;

write('a=>');

readln(a);

write('b=>');

readln(b);

c:=sqrt(sqr(a)+sqr(b));

p:=(a+b+c)/2;

s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

writeln('s =>',s:4:2)

readln;

End.

 

Задача 11. Визначити площу трапеції висотою h, з основами а і b.

 

Program trapeziya;

Uses CRT

Var

a,b,h,s:real;

Begin

clrscr;

write('a=>');

readln(a);

write('b=>');

readln(b);

write('h=>');

readln(h);

s:=(a+b)/2

writeln('s =>',s:4:2)

readln;

End.

 

Задача 12. Визначити кількість теплоти необхідне для нагрівання рідини масою m, що володіє теплоємністю с від температури t1 до температури t2.

 

Program teplota;

Uses CRT

Var

m,c,t1,t2,Q:real;

Begin

clrscr;

write('m=>');

readln(m);

write('c=>');

readln(c);

write('t1=>');

readln(t1);

write('t2=>');

readln(t2);

Q:=m*c*(t2-t1)

writeln('Q =>',Q:4:2)

readln;

End.

 

Задача 13. Обчислити об'єм паралелепіпеда зі сторонами a, b, c.

 

Program paralelepiped;

Uses CRT

Var

a,b,c,v:real;

Begin

clrscr;

write('a=>');

readln(a);

write('b=>');

readln(b);

write('c=>');

readln(c);

v:=a*b*c

writeln('v =>',v:4:2)

readln;

End.

 

Задача 14. Поміняйте між собою значення двох змінних А і В, скориставшись третьої змінної R для зберігання тимчасового значення.

 

Program perestanovka;

Uses CRT

Var

a,b,r:integer;

Begin

clrscr;

write('a=>');

readln(a);

write('b=>');

readln(b);

r:=a;

a:=b;

b:=r;

writeln('a =>',a)

writeln('b =>',b)

readln;

End.

 

Задача 15. Поміняти між собою значення двох змінних, не використовуючи третьої.

 

Program perestanovka;

Uses CRT

Var

a,b:integer;

Begin

clrscr;

write('a=>');

readln(a);

write('b=>');

readln(b);

a:=a+b;

b:=b+a;

a:=b-a;

b:=b-2*a;

writeln('a=',a);

writeln('b=',b);

readln;

End.

 

Задача 16. Змінна Х містить тризначне число. Помістити в змінну S суму цифр цього числа.

 

Program syma;

Var

x,a,b,c,s:integer;

Begin

Write('n=>');

Readln(n);

a:=x div 100;

b:=(x mod 100) div 10;

c:=x mod 10;

s:=a+b+c;

writeln(‘s=’,s);

End.

close